Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Buro Levenszaken zijn vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst.

Op het moment dat je een begeleiding aangaat bij Buro Levenszaken ontvang je deze begeleidingsovereenkomst tijdens het kennismakingsgesprek. Thuis kun je deze doorlezen en bij de vervolgafspraak ondertekend meenemen.

Begeleidingsovereenkomst

Dit formulier dient voorafgaand aan een begeleiding door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en een exemplaar dient de hulpverlener in het dossier van de cliënt op te bergen.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

–  Recht op informatie;

De cliënt dient geïnformeerd te worden over de wijze waarop met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Maar ook dient de cliënt informatie te ontvangen over de aard van zijn/haar problematiek zoals dat is ingeschat/vastgesteld. Ook dient de cliënt op de hoogte te zijn van zijn/haar rechten als cliënt.

Toestemmingsvereiste voor een begeleiding; de plicht om een cliëntendossier aan te leggen; recht op inzage door de cliënt in dit dossier; geheimhouding van cliëntgegevens.

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
  • De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de begeleiding, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
  • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet – verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.